Zásady ochrany osobních údajů, jejich zpracovávání a uchovávání

Tento dokument popisuje způsob nakládání a ochrany osobních údajů fyzickou osobou Jitka Janečková se sídlem Tyršova 8, Hodonín, IČ: 40391787, jakožto správcem osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (všeobecně známé jako „nařízení GDPR“), a to za níže uvedených podmínek.

Osobní údaj

Za osobní údaj ve smyslu nařízení se považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě vašeho podnětu z webové stránky www.finanční-centrum.cz za účelem žádosti o úvěr. Zavazujeme se, že Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat za jiným účelem.

Rozsah zpracovaných osobních údajů

Zpracováváme jen osobní údaje v nezbytném rozsahu pro zajištění účelu zpracování, konkrétně se jedná o tyto osobní údaje:

 • jméno
 • příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo

Poskytování osobních údajů třetím stranám

Jako součástí řízení žádosti o úvěr jsou osobní údaje předány třetí osobám („investorům“) pouze za účelem vyřízení úvěru. Vaše osobní údaje předáváme třetí osobám v rozsahu:

 • jméno
 • příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo

Doba uchování osobních údajů

Uchovávat budeme vaše osobní údaje jen po dobu 5 let.

Zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoliv a bez jakéhokoliv omezení zrušit Souhlas se zpracováním osobních údajů. Zrušení můžete provést telefonicky z vašeho telefonního čísla, které máme u vaší osoby uvedeno, nebo e-mailem na adresu info@financni-centrum.cz.
Na základě vaší žádosti o zrušení souhlasu neprodleně vaše osobní údaje odstraníme.

Práva subjektu údajů

Informujeme vás o vašich právech, které vyplývají z nařízení GDPR, zejména:

 • Právo na přístup k osobním údajů (subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány – čl. 15 nařízení GDPR).
 •  Právo na opravu (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů – čl. 16 nařízení GDPR).
 •  Právo na výmaz (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení GDPR).
 •  Právo na omezení zpracování (subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR).
 •  Právo na přenositelnost údajů (subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech uvedených v čl. 20 nařízení GDPR).
 •  Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR).
 •  Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

Zabezpečení osobních údajů

K zabezpečení osobních údajů využíváme odpovídající bezpečnostní postupy a procedury. Využíváme technická i fyzická omezení pro přístup k osobním údajům.

Kontaktní informace

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně tohoto oznámení nebo způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, kontaktujte nás e-mailem na: info@financni-centrum.cz  nebo na telefonní číslo 777 092 258.

Závěr

Vaší žádostí o informace o úvěru souhlasíte, že jste byli řádně informováni o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že vaše osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně.

Tento dokument vstupuje v platnost: 25.5.2018